CERTIFICATION: ISO 140001 : 2015

Giám sát chất lượng không khí môi trường
Ngày giám sát: tháng 6 năm 2018
Kết quả: Tiền đề tuân thủ mức T.S.P, SO2, NO2.

Giám sát khí thải
Ngày giám sát: tháng 6 năm 2018
Kết quả: Tiền đề tuân thủ nhiệt độ, tốc độ dòng chảy, tổng cụ thể, mức độ hàm lượng hóa học.

Giám sát chất lượng nước
Ngày giám sát: tháng 6 năm 2018
Kết quả: Tiền đề tuân thủ mức độ nội dung hóa học.

Giám sát tiếng ồn biên
Ngày giám sát: tháng 6 năm 2018
Kết quả: Tiền đề tuân thủ mức độ nội dung hóa học.

Lịch trình quản lý chất thải
Chứng nhận chuyên gia môi trường trong quản lý chất thải theo lịch trình (CePSWaM)
Tên của người có năng lực: Ko Choon Wei
Chất thải phát sinh: SW409
Nhà thầu được chỉ định xử lý: EcoDrum

hút khói bếp EPS
bếp hút mùi EPS
máy hút bếp EPS