SPA & SALON

Nhiều sản phẩm làm đẹp có chứa hóa chất có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của Chuyên gia làm đẹp hoặc khách hàng của họ.

GIẢI PHÁP
Chúng tôi dự định sẽ giải thích một số hóa chất đó và muốn đề xuất các giải pháp của chúng tôi để loại bỏ chúng trong khí thải hoặc trước khi tái lưu thông trong bộ xử lý không khí phục vụ các khu vực SPA & SALON trong quy trình này.

Danh sách một phần các chất gây ô nhiễm phân tử có thể như sau:Các Giải pháp:

MiraSorb – Sử dụng lọc Pleated Filter


Pleated Filter
 • V-Type Pleated Carbon Media pack
 • Plastic, No Metal, fully disposable, construction
 • Suitable for all type of IAQ applications with various choice of chemical media
 • Effectively removes odour / IAQ pollutants
 • Available in standard size

TerraOxi Blend


Air Purification Media
 • Equal Volume Blend of JAF TerraCarb & TerraOxi
 • Activated Alumina Based Oxidization Media; Activated Carbon Based Absortpion Media
 • Can remove wide spectrum of Impurities
 • Most suitable media for all Indoor Air Quality (IAQ) Requirements
 • Totally Safe & Non-Toxic Fresh (New) Media
 • Suitable for all types of installations, such as Deep Filtration Beds, Cassette & Canister Module equipment systems
 • Easy to Install & Replace

TerraCarb Acid


Air Purification Media
 • Coal based Impregnated Activated Carbon
 • Specially Targets Acid Gas Impurities
 • Utilizes Chemisorption method to remove Target Pollutants
 • Can remove Wide Spectrum Impurities
 • Ideal Media to use in typical carbon based systems
 • Totally Safe & Non-Toxic Fresh (New) Media
 • Suitable for all types of installations, such as Deep Filtration Beds, Cassette & Canister Module equipment systems
 • Easy to Install & Replace